Särö Västerskog

Söndagen den 21 maj 2006

När exkursionsledaren Jan Kuylenstierna startar dagens botaniska vandring i Särö Västerskog faller de sista dropparna av morgonens regn. Sedan gynnas vi, 18 botanister från Göteborg i norr till Höganäs i söder, av vackert väder. Jan leder oss genom den ”lövrika kusttallskogen”, förbi idegranskärret (Barrlindkärret) ut till havet och strandklipporna och sedan åter genom skogen till reservatsparkeringen. Vandringen tar fyra timmar med kaffepaus och mängder av stopp för att fotografera, diskutera och begrunda botaniska begivenheter (se bilder och artlista nedan). I skogen imponeras vi särskilt av de mäktiga ekarna och tallarna, en del drygt 300 år, samt av de högstammiga idegranarna. De sistnämnda föryngrar sig rikligt, vilket på sikt kan skapa problem för alla ljuskrävande organismer som är knutna till de gamla hagmarksekarna. En reviderad skötselplan är under utarbetande och enligt denna kommer man att vid behov röja idegran och bok som konkurrerar med ekarna.

Längs stranden fängslas vi nog mest av några högvuxna och rikt blommande bestånd av kärrtörel. Dagens populäraste fotoobjekt.

Ett stort tack till Jan för denna givande och sköna tur i ett av Hallands mest särpräglade naturreservat och tillika Natura 2000-område.

Exempel på förevisade arter:

benved
berberis
bergslok
blåsippa
buskstjärnblomma (2)
flädervänderot
getapel
getrams
idegran (1)
kärrtörel (4)
liguster
lundslok
murgröna
odört
skogstry
storrams
strandbeta
strandkål
strandmolke
tandrot
trolldruva
vispstarr

rutskinn
tallticka (5 se sid 2)

almlav
lunglav (3)

Kjell Georgson

 

Fikapaus

Fika intogs med en betagande utsikt över skärgården.  
Foto Per Wahlén, Särö maj 2006.

Fler bilder från exkursionen (sid 2) klicka här

Taxus baccata

1. Idegranen var huvudattraktionen under Särö-exkursionen. Här kan man se hanblommorna på tvåbyggaren. Fann aldrig honblommor trots ivrigt sökande.  
Foto Per Wahlén, Särö maj 2006.


Stellaria holostea

2. Buskstjärnblomman är en ganska ovanlig växt i Halland. På Särö blommade den rikligt (den är vanlig i Släp socken)!
Foto Jesper Lind, Särö maj 2006.

Lobaria pulmonaria

3. Lunglaven signalerar skog med höga naturvärden. Den fanns på flera platser i skogen.
Foto Jesper Lind, Särö maj 2006.

Euphorbia palustris

4. Kärrtöreln är inte lik den bild som finns i "Moster". Jag pratade med Erik Ljungstrand om detta: "i boken är det ett exemplar från Gotland som avbildats. Där har kärrtöreln smalare och har glesare satta blad. På västkustens havsstränder har den ett annat utseende. Den viktigaste särskiljningsdetaljen mot andra närstående arter är att det inte finns några horn på nektarierna". 
Vacker är den hur som helst.
Foto Per Wahlén, Särö maj 2006.