Exkursion till Nissaström lördagen den 22 april 2006

Efter en lång, snörik vinter och mycket blygsamma vårtemperaturer kom äntligen våren till Halland lördagen den 22 april. Solsken, svag vind, 15 grader varmt och nyutslagna vitsippor. Detta som på beställning eftersom årets första exkursion var inprickad just detta datum. Programmet för dagen var en vandring i det 2004 bildade Nissaströms naturreservat - ett 35 ha stort, naturskönt område  på båda sidor av Nissan nedströms Nissaströms kraftverk. Detta spännande landskap rymmer strömmande vatten, klippbranter, små sidobäckar, källflöden, översilningskärr och en rikedom på olika skogstyper med lång kontinuitet. Örjan Fritz, som inventerat området, har hittills funnit ett fyrtiotal rödlistade arter och nästan lika många regionalt intressanta. Flertalet hör till grupperna mossor, lavar och svampar.

Tjugosju deltagare, från Varberg i norr till Hässleholm i söder, började vandringen vid kraftverket och följde sedan en markerad led på Nissans södra sida nästan ända ner till gränsen i väster. Under den tre timmar långa promenaden informerade Monica Marthinsson från Länsstyrelsen om reservatet och dess framtida skötsel samt visade den i Halland ovanliga avenboken,  fnösktickor med spår efter jättesvampmalens larver och den fridlysta skirmossan – Hallands landskapsmossa. Undertecknad visade och kommenterade några  mossor, både vanliga och ovanliga. Vi träffade på dem i följande ordning: platt fjädermossa, trubbfjädermossa, råttsvansmossa, guldlockmossa, allémossa, spåmossa, brännmossa, lungmossa, liten neonmossa, stor grävlingmossa, vittandad ulota, krusig ulota, dunmossa, praktbräkenmossa, hednervmossa, plattfläta, klippfrullania, späd frullania, vågig sidenmossa, stor revmossa (foto) och skuggmossa (foto). Under den efterlängtade kaffestunden på solbelysta klippor vid en av forssträckorna presenterade sig forsärlan - en av reservatets rödlistade fåglar.

Kjell Georgson

Klicka på bilderna för större bild!

Bazzania trilobata

Stor revmossa är en signalart. Den förgrenar sig y-likt och längs undersidan finns rotlika grenar vilka fäster mossan till underlaget.
Foto Jesper Lind, Nissaström april 2006.

Dicranodontium denudatum

Skuggmossan signalerar oftast skog med höga naturvärden. Den sprider sig genom avfallande skottspetsar.
Foto Jesper Lind, Nissaström april 2006.