Söndagen den 25 juni 2006
Sinanders kulle och Järnmölle – två artrika naturbetesmarker i Varbergs kommun

I bästa tänkbara sommarsöndagsväder infinner sig 43 personer på samlingsplatsen vid Valinge kyrka kl. 10. De flesta kommer från olika delar av Halland men vi kan också glädja oss åt gäster från Stockholm, Anderstorp och Brösarp. Exkursionsledare är Ingvar Lenfors och Kjell Georgson.

Dagens första besöksmål är Höga Berg, eller efter en tidigare ägare Sinanders kulle, vid den vackra vägen över Säm mellan Valinge och Rolfstorp. Denna bergkulle har, frånsett en igenväxningsperiod under slutet av 1900-talet, varit en i stort sett trädfri naturbetesmark under århundraden. Tack vare att Ingvar Lenfors i Varberg tog initiativ till att restaurera marken och att ägarfamiljerna Otterdahl engagerade sig i det mödosamma röjningsarbetet, samt inköpte en handfull naturvårdare i form av skotsk höglandsboskap, börjar kullen att återfå sitt forna utseende. Genom dessa hedervärda insatser kan vi åter ströva omkring i den drygt fyra hektar stora naturbetesmarken och njuta av artrikedomen och den storslagna utsikten från toppen.

I en fullständig artlista finns över hundratalet kärlväxtarter men vi nöjer oss här med ett urval: backglim, backsippa, backtimjan, backvicker, bergglim, blåsuga, brudbröd, gaffelbräken, gråfibbla, jungfrulin, kattfot, lövbinda, mandelblomma, stenbräken, stinknäva, ängsviol och ängsvädd.

Efter botaniserandet njuter vi av kaffe och samvaro, sommarvärme och utsikt.

Under färden mot Tvååker och Järnmölle stannar vi till en stund i åkerlandskapet norr om Spannarps kyrka. Här lyser renarna runt en vall blå av den ovanliga ärtväxten fodergetruta Galega orientalis. Hemmahörande i Kaukasus men införd till vårt land som foder- och prydnadsväxt och här förvildad i stor myckenhet.

För att komma till den drygt fem hektar stora naturbetesmarken på Nils Mårtensgården i Jänmölle får vi vandra över en ordinär betesmark som tidigare varit gödslad åkermark. Här är blomprakten minimal och växtligheten utgörs av smörblommor, skräppor, vitklöver, tuvtåtel och ett antal vallgräs – en tydligt kvävegynnad flora. Gränsen mot den troligen medeltida, ogödslade, mycket steniga och tuviga naturbetesmarken är knivskarp. På den "rätta" sidan om gränsen blommar hundratals slåttergubbar och mellan dem lyser jungfru Marie nycklar och nattvioler. Tuvorna och blocken täcks av ljung, backtimjan och kattfot. Artlistan växer snabbt med blodrot, blåsuga, brudbröd, darrgräs, frossört, granspira, gråfibbla, grönstarr, gökblomster, hedfryle, hirsstarr, jungfrulin, klockljung, knägräs, spåtistel, stagg, sumpförgätmigej, sumpmåra, svinrot, tätört, ängsvädd och många fler, framförallt gräs och halvgräs.

Vi tar till oss av mångfalden och begrundar de komplicerade sambanden mellan markegenskaper, konkurrens och betestryck. Måtte förutsättningar ges för att bevara dessa och liknande gammelmarker. Livsviktiga för många växter, svampar och djur samt skänkande oss människor kunskaper och skönhetsupplevelser.

Tiden rinner iväg, klockan närmar sig två och skaran av botanister börjar skingras.

Exkursionen ägde rum i samverkan med Naturskyddsföreningen i Varberg.

Kjell Georgson


När ni kommer upp på toppen av Sinanders Kulle så har ni en vacker utsikt åt både väster och öster berättade Ingvar Lenfors när han hälsade oss välkomna.
Foto Jan-Olof Svensson.


Antennaria dioica

Kattfot på Järnmölle.
Foto Jesper Lind.

klicka på bilderna för större bild!

Dactylorhiza maculata

Jungfru Maria nycklar på Järnmölle.
Foto Jesper Lind.

Arnica montana
Slåttergubbe.
Foto Jesper Lind.


En fikapaus får gärna bjuda på mer än bara mat, här både minglas det och görs nya bekantskaper. Sinanders Kulle i värmande solsken.
Foto Jan-Olof Svensson.


Som avslutning på en minnesvärd dag, blev det artkunskap i skuggan av Järnmölles bäst placerade björk.
Foto Jan-Olof Svensson. Järnmölle.


Där borta skall ni få se en ovanlig ormbunke berättar Ingvar Lenfors.
Foto Jan-Olof Svensson.
Sianders Kulle.

Thymus serphyllum
Backtimjan på Järnmölle.
Foto Jesper Lind.


Gruppen var stor och växterna många på Sinanders Kulle, man fick bjuda till lite själv om man skulle hinna se alla. Här är det snart gaffelbräken som skall beskådas.
Foto Jan-Olof Svensson.


Sinanders Kulle hade många fikaplatser.
Foto Jan-Olof Svensson.