Exkursion:
Hamnutfyllnaden i Halmstad – inhemska opportunister och långväga gäster.
Onsdagen den 24 augusti 2005.
Ledare: Lars-Erik Magnusson och Per Wahlén.

När vi samlades för att ge oss ut till hamnutfyllnadens växtvärld var vi 48 deltagare.
Det var en brokig samling blomintresserade som ville bekanta sig med de örter som har valt Halmstads hamn som växtplats. (Tyvärr var vi tvungna att lämna ett par i rullstol – det framgick kanske inte tydligt nog av programmet att miljön var bl.a. jordhögar och dyiga ytor – ursäkta! - om detta par hör av sig till mig {Per Wahlén} kan jag tänka mig att göra en extratur för dem).

Alltnog: Första stoppet blev ”Kolhamnen” där många av våra halländska opportunister i floran hittat hem. På de öppna, sandiga och lätt fuktiga underlaget besågs bl.a. dvärglin, knutnarv, borsttåtel, grå ögontröst, vårtåtel och backvial. Dessutom hittades grön amarant.

Andra stoppet blev vid dammen längst ute i hamnutfyllnaden. Här har ett antal av våra havsstrandväxter lyckats finna ett godkänt underlag. I denna leriga, sandiga och saltvattenpåverkade miljö, som liknar marskland, trivdes bl.a. glasört, gulkämpe, smal käringtand och salttåg.  

Innan det var dags för andra etappen intogs fika vid Östra stranden.  

Under andra delen av utflykten blev det mest de  invandrade växterna som inspekterades. Här var det de skrapade ytorna, jord- grus- och cementhögar som var växtmiljö.

Först ut var hamnkrassingen, den lilla illaluktande växten med så passande namn, samt den håriga luddvickern. Därefter inspekterades ett antal luserner som har återkommit (egentligen har de säkert funnits i Halmstad hela tiden) efter cirka 80 års frånvaro. Tagglusernen och den vackra fläcklusernen, som återfanns år 2000, har båda taggiga frukter till skillnad från den vanliga humlelusernen. Fläcklusernen har dessutom troligen sin enda aktuella svenska växtplats i Halmstad (enligt Erik Ljungstrand). En tredje lusern med taggig frukt har återfunnits i år – det är sandlusern med en annan varietet (medicago minima v. viscida) än den vilda som finns i sydöstra Sverige.  Denna varietet har glandelhår på stjälken istället för vanliga.  

När vi tittat på dessa rariteter blev det de vanligare ruderatväxterna som hamnade i blickpunkten. Lite smått och gott berättades det om: Bl.a. nattljus av olika sorter, bägarnattskatta, ballongblomma, kapkrusbär, läke-, mörkt, prakt och kungsljus samt violett och vanlig spikklubba. Här kände sig genast våra trädgårdsintresserade deltagare hemmastadda. Trädgårds- och fiskmålla samt alla tre vanliga sporrearter gul- strim- och småsporre fick också vår uppmärksamhet innan kvällen började ge sig till känna.

Vill gärna ge Erik Ljungstrand ett stort tack för fackkunskapen han delade med sig av. Bland annat rättade han oss när vi förevisade förmodad smalbladig vargtörel. Han godkände med rätta inte denna bestämning utan föreslog i det tilltagande mörkret vårtörel. Säkert besked om denna växt, som kanske är hybriden arterna emellan, kommer senare. Den riktiga vargtörellokalen finns på närbelägen plats.

Per och Lars-Erik

 


Det var många som ville lära känna växter i Halmstads hamn.
Foto Stefan Lindahl.


Här förevisas grå ögontröst (Euphrasia nemorosa) av Per Wahlén.
Foto Stefan Lindahl.


Erik Ljungstrand fick visa det knappt synliga dvärglinet (Radiola linoides).
Foto Stefan Lindahl.

Medicago arabica

Den vackra fläcklusernen har för närvarande sin enda växtplats i Sverige i hamnen.
Foto Lars-Erik Magnusson.

Medicago minima
Medicago polymorpha


Sandlusernen har vi inte sett i Halland sedan början av förra seklet. I bakgrunden Tagglusern - skillnaden är tydlig.
Foto Lars-Erik Magnusson.

Euphorbia cyparissias

Töreln som det blev diskussion om. Om man tittar närmre på stödbladen har de en udd som inte ska finnas på vårtöreln. Bladen är också för breda. Kanske är det en hybrid?
Det är vårtörel! (Okt -05)
Nej, nu är det troligen vargtörel eller hybriden - kontroll av Erik Ljungstrand och Per Wahlén. (juni 2006)

Foto Jesper Lind.