Exkursion:
Blommor och insekter på Björkelund.
Ledare: Krister Larsson
.
Söndagen den 31 juli 2005.

Naturskyddsföreningens fastighet Björkelund vid Fylleån mellan Halmstad och Simlångsdalen var platsen för HBF:s exkursion. 20 personer mötte upp på gårdsplanen denna soliga (!) söndag för att under Krister Larssons kunniga ledning lära och uppleva mer om insekterna. Småfjärilsexperten Jan-Olov Björklund bidrog också med sin stora kunskap.

Det är växterna som bildar mönstret påpekade Krister inledningsvis. Det var också uppe på ängen med ängsvädd, blåklocka och gullris, ute på naturbetesmarken med dominerande röllikablomning och på örtrik mark med bl.a. åkervädd och ängsskallra som vi hittade många insekter. I blåklockorna letade Krister fram små hopkrupna murarbin som föder upp sina larver på pollen från just blåklocka. Kanske ger klockan skydd också under ovädersdagar. Åkervädden är synnerligen populär hos många insekter. På en åkervädd hittade vi en humlebagge som satt provianterade. Dess larver lever i rötade björkstammar. Ett rikt insektliv ställer således krav på sin omgivning eftersom den vuxna insekten och larven kan ha helt olika behov. Bland blommorna fladdrade bl.a. tre olika arter pärlemorfjärilar: den stora silverstreckade och de två mindre arterna: den brunfläckiga pärlemorfjärilen samt skogspärlemorfjärilen. Ute i ängen skrämde vi upp gräsmotten som vilade på grässtråna.

Det kyliga regniga vädret som föregått exkursionsdagen har dämpat insektlivet något. Detta var tydligt på en grusblotta i ängens övre del som vi samlades runt. Här kan det vara livat med sandbin som kommer fullastade med pollen på väg ner i sina bohålor bevakade av parasiterande gökbin och vägsteklar som kommer släpande med bedövade spindlar som larvföda. Idag var det rätt stillsamt här. Den kvarvarande kylan nere i bohålorna gjorde nog insekterna tveksamma att komma upp trots att solen nu sken. Några av grusblottans invånare fick vi dock se (lista t.h.) och med Kristers livfulla berättande kunde vi alla förstå betydelsen av sådana här ytor. På Björkelund, där vi vill värna om och utveckla mångfalden kommer vi att skapa många sådana ytor liksom blomrika marker omgivna av lövskog med död och levande ved. Behovet av denna mångfald av biotoper blev tydlig för oss alla denna insekteftermiddag på Björkelund. Tydligt är också att det sinnrika samspelet i naturen aldrig kan upphöra att fascinera.

Ebba Werner


Fikapaus vid Björkelund
Foto Jesper Lind.


Humlebagge på vädd.
Foto Jesper Lind.

 

 

 

 

Arter som sågs på grusblottan ovanför ängen:
Gökbi Nomada sp.
Allmän glattstekel Mellinus arvensis
Grön sandjägare Cicindela campestrisa
Vägstekel Anoplius viaticus.

Artersom sågs på blommorna:
Brunfläckig pärlemorfjäril
Silverstreckad pärlemorfjäril
Skogs pärlemorfjäril
Mindre guldvinge
Vitfläckig guldvinge
Luktgräsfjäril
Ängssmygare
Allmän blombock
Flugbaggar flera arter
Humlebagge
Hushumla
Mörk jordhumla
Åkerhumla
Ängshumla
Murarbi sp