Vinterbotanik

Även under vinterhalvåret kan man med god behållning ägna sig åt fältbotanik. Vad gäller kärlväxter finns naturligtvis alltid träd och buskar att studera och många örter och kärlkryptogamer (ormbunkar, fräken och lummer) är vintergröna, t. ex. murgröna, linnea, pyrolaarter, granbräken, kambräken, skavfräken och samtliga halländska lummerarter. Dessutom har många örter karakteristiska vinterståndare som man med lite träning kan klara av att artbestämma.

Träd- och vedlevande mossor, lavar och vissa svampar är alltid tillgängliga och för övrigt är dagarna med ett hindrande snötäcke lätt räknade i våra trakter.

Här visas några bildtips på hur trädknopparnas former och färger kan skänka estetiska och botaniska kvaliteter åt söndagspromenaden.

av: Kjell GeorgsonAsk Fraxinus excelsior 
Foto Kenneth LorentzonSötkörsbär Prunus avium
Foto Stefan LindahlHassel Corylus avellana
Foto Kenneth Lorentzon

 Bok Fagus sylvatica Foto Stefan LindahlEk Quercus robur  Foto Kenneth LorentzonHästkastanj Aesculus hippocastanum
Foto Stefan LindahlLönn Acer platanoides
Foto Stefan LindahlDruvfläder Sambucus racemosa
Foto Stefan Lindahl