Exkursion:
Lavar i Mårås naturreservat i Hylte Ledare Örjan Fritz
Söndagen den 3 oktober 

Exkursionsåret 2004 avslutades med en kryptogamexkursion till naturreservatet Mårås i Långaryds socken i Hylte kommun. Naturskyddsföreningarna i Halmstad och Hylte var medarrangörer. Vi var 18 personer som mellan kl. 13 och 16.30 hade förmånen att ta del av exkursionsledaren Örjan Fritz´ gedigna kunskaper om lavar, mossor, svampar samt olika undersökningar och problemställningar angående skogsreservat. Vädret var mycket behagligt med en temperatur på ca 15°, svaga vindar och växlande molnighet. I den fuktiga men härligt friska höstluften kom trädstammarnas och blockens svällande mossfällar till sin fulla rätt. Exkursionen refererades på Hyltesidan i Hallandsposten måndagen den 4 oktober.

Eftermiddagen inleddes med samling kring en vördnadsvärd gammelbok ett stycke in i det 45 hektar stora reservatet. Boken, som grodde omkring år 1600, bar gröna blad ännu 2001, men utgör nu ett majestätiskt torrträd med några kraftiga grenar högt upp. Den blev alltså ca 400 år och anses vara Nordens äldsta säkert åldersdaterade bok. Örjan redogjorde för trädets tillväxthistoria och vad denna, i kombination med studiet av äldre kartor, kan berätta om den omgivande markens tidigare beskaffenhet. Ett utsågat vedprov avslöjar att under de första 290 åren var tillväxten jämn men sakta minskande. Årsringarnas bredd uppgår endast till 1 mm eller därunder. Boken bör ha vuxit i relativt gles, betad skog som efter hand dock blev tätare och mörkare. Omkring 1890 ökar tillväxten dramatiskt och årsringarna får en bredd på 7 mm, vilket förklaras av att den omgivande skogen avverkades. Samtidigt började den nu omgivande bokskogen, som är drygt 100 år, att växa upp.


Bild 2. En "andaktsstund" framför boklåga med korallav. Foto Kenneth Lorentzon.

 


Bild 4. Ögonskål. Foto Jesper Lind.


Bild 1. Den 400-åriga bokens rödlistade epifyter granskas omsorgsfullt. Foto Kenneth Lorentzon.

Efter denna intressanta genomgång visade Örjan att främst de delar av trädet som fortfarande bär bark utgör underlag för flera intressanta lavar och mossor. Vi studerade t.ex. de rödlistade lavarna almlav, bokvårtlav, rosa lundlav och liten blekspik samt signalartsmossorna platt fjädermossa, guldlockmossa och trädporella. (bild1). Undersökningar har visat att bokar ofta är 150 - 200 år gamla innan de koloniseras av rödlistade mossor och lavar.

Under senare delen av exkursionen höll vi till i reservatets högsta och mest kuperade del, vilken domineras av en urskogsartad bokskog med träd i åldrar från 1 till över 300 år. Mängden av fnösktickbevuxna torrakor och lågor imponerade och vi njöt i fulla drag av rikedomen på mossor, lavar och svampar. Förutom tidigare nämnda arter finns här lunglav, havstulpanlav, bokkantlav, korallav (bild 2) och traslav. Bland mossorna imponerades vi nog mest av den mörka husmossan som förvandlat många mindre block till mjuka, gulgröna kuddar med ett säreget mönster. I övrigt såg vi t.ex. liten bräkenmossa, fällmossa, hasselsprötmossa, klippfrullania, råttsvansmossa, stor ärgmossa och västlig hakmossa. Bland svamparna tilldrog sig rikedomen på lökbroskskivling ett visst kulinariskt intresse men även bokrödgömming, limsvamp, porslinsnagelskivling (bild 3), raggskinn, svedticka och ögonskål (bild 4) fick berättigad uppmärksamhet.

av: Kjell Georgson


Bild 3. Porslinsnagelskivling. Foto Stefan Lindahl.

Litteraturtips:
Martinsson, I. 1981: Mårås naturreservat. Markhistoria, vegetation och skötselplan. Länsstyrelsen i Hallands län. Meddelande nr 1981: 7.

Niklasson, M. 2003: En undersökning av trädåldrar i halländska skogsreservat. Länsstyrelsen i Halland. Meddelande 2002:28.

Niklasson, M. & Fritz, Ö. 2003: Hur gammal kan en bok bli? En 400-åring upptäckt i Småland. Svensk Bot. Tidskr. 97 : 150 - 156.

Klicka på bilderna för att se en större bild.