Exkursion:
Flygstadens botaniska mångfald Ledare Lars-Erik Magnusson och Per Wahlén
Måndagen den 23 augusti 2004 

I stark konkurrens med HBK-match och Olympiska Spel lyckades den botaniska vandringen i Flygstaden samla drygt trettio deltagare (bild 1). Under ett par timmar i den varma och sköna kvällen visade Lars-Erik Magnusson och Per Wahlén både vanliga och ovanliga växter (bild 2). Området är artrikt. Det kan låta motsägelsefullt men mångfalden orsakas åtminstone delvis av att marken utsatts för störningar av olika slag. När vi gräver och schaktar, bygger och anlägger, transporterar och planterar blir tillgången på bar jord riklig, vilket gynnar många konkurrenssvaga arter. De delvis nyskapade våtmarkerna har naturligtvis också stor betydelse. Att ge en fullständig artlista leder för långt men här följer ett litet urval: rosendunört, amerikansk dunört, hårgängel, bergbräsma, knipparv, ballongblomma, nickskära, dikesveronika, bäckveronika, hårsärv, gropnate, kardvädd, kvarnvicker (bild 3), luddvicker (bild 4) och luddvial (bild 5).

Eftermiddagen inleddes med samling kring en vördnadsvärd gammelbok ett stycke in i det 45 hektar stora reservatet. Boken, som grodde omkring år 1600, bar gröna blad ännu 2001, men utgör nu ett majestätiskt torrträd med några kraftiga grenar högt upp. Den blev alltså ca 400 år och anses vara Nordens äldsta säkert åldersdaterade bok. Örjan redogjorde för trädets tillväxthistoria och vad denna, i kombination med studiet av äldre kartor, kan berätta om den omgivande markens tidigare beskaffenhet. Ett utsågat vedprov avslöjar att under de första 290 åren var tillväxten jämn men sakta minskande. Årsringarnas bredd uppgår endast till 1 mm eller därunder. Boken bör ha vuxit i relativt gles, betad skog som efter hand dock blev tätare och mörkare. Omkring 1890 ökar tillväxten dramatiskt och årsringarna får en bredd på 7 mm, vilket förklaras av att den omgivande skogen avverkades. Samtidigt började den nu omgivande bokskogen, som är drygt 100 år, att växa upp.

av: Kjell Georgson
Bild 1. Exploaterad  men artrik mark.
I bakgrunden flygstationen och Galgberget.
Foto. Nils-Gustaf Nilsson.

Dipsacus fullonum

Bild 2. Demonstration av kardvädd.
Foto. Kenneth Lorentzon

Vicia villosa ssp. varia

Bild 3. Kvarnvicker 
Foto Kenneth Lorentzon

Vicia villosa ssp. villosa

Bild 4.  Luddvicker 
Foto Stefan Lindahl

Lathyrus hirsutus

Bild 5. Luddvial. Foto Kenneth Lorentzon

Klicka på bilderna för att se en större bild.